Regulamin korzystania z komory normobarycznej w Latoszyn Zdrój sp. z o.o.


Przed wejściem do komory normobarycznej należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem, w szczególności w zakresie przeciwwskazań do korzystania. Wejście do komory oznacza zgodę na korzystanie z usług Uzdrowiska Latoszyn  w zakresie sesji w komorze normobarycznej oraz akceptację niniejszego regulaminu wraz z zobowiązaniem do stosowania się do obowiązujących reguł postępowania.

Standardowe sesje w komorze normobarycznej trwają 2 godziny. Aktualne godziny rozpoczęcia poszczególnych sesji są dostępne na stronie internetowej Uzdrowiska Latoszyn: https://latoszynzdroj.com/

 1. Sesja w komorze normobarycznej nie stanowi procedury medycznej. Z uwagi na podwyższone parametry składu i ciśnienia atmosfery wewnętrznej, korzystanie z komory normobarycznej może w sposób nieokreślony wpływać na samopoczucie korzystających. Korzystanie z sesji w komorze normobarycznej nie gwarantuje uzyskania jakichkolwiek pozytywnych efektów zdrowotnych. Oprogramowanie urządzenia dostosowuje parametry panujące wewnątrz komory w sposób automatyczny i w zależności od aktualnych warunków (ilość osób, aktualne ciśnienie zewnętrzne itd.). Uzdrowisko Latoszyn  nie może wpływać na ostateczną wartość uzyskanych parametrów panujących wewnątrz komory, a uzdrowisko nie gwarantuje uzyskania konkretnych wartości parametrów panujących wewnątrz komory normobarycznej.
 2. Do przeciwwskazań korzystania z komory normobarycznej należą między innymi: ostre zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha, zapalenie nerwu wzrokowego, nieodbarczona odma opłucnowa, ciąża, okres bezpośrednio po operacji zaćmy lub klatki piersiowej, infekcja górnych dróg oddechowych lub inna infekcja wirusowa, choroby płuc z retencją dwutlenku węgla, hipoglikemia w połączeniu z cukrzycą, rozrusznik serca oraz inne elektrostymulatory, przeszczepy, klaustrofobia, stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających oraz lekarstw mogących powodować zaburzenia świadomości.
 3. Poza wymienionymi w pkt. 2 przeciwwskazaniami, wszystkie ewentualne wątpliwości w zakresie własnego stanu zdrowia co do możliwości skorzystania z komory normobarycznej należy uprzednio skonsultować z lekarzem.
 4. Wejście do komory normobarycznej następuje na wyłączną odpowiedzialność osoby korzystającej z komory, a wystąpienie jakichkolwiek czynników lub zdarzeń niepożądanych w trakcie sesji normobarycznej nie będzie stanowić podstawy odszkodowawczej.
 5. Wejście do komory dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem osoby przeszkolonej w obsłudze komory normobarycznej.
 6. Zaleca się przyjście 10 minut przed rozpoczęciem sesji. W przypadku spóźnienia, nie ma możliwości dołączenia do trwającej sesji w komorze normobarycznej.
 7. W dniu wizyty w komorze należy zaniechać stosowania środków o intensywnym zapachu, np. perfum.
 8. Wejście do komory normobarycznej nie wymaga specjalnej odzieży ochronnej.
 9. W komorze zabronione jest korzystanie ze źródeł ognia, dymu oraz pary (w tym również e-papierosów oraz podgrzewaczy tytoniu), jak również zabronione jest spożywanie posiłków, alkoholu oraz innych środków odurzających, jak też zabronione jest wnoszenie napojów gazowanych.
 10. Zabroniona jest ingerencja w urządzenia sterujące pracą komory, w tym obsługa panelu kontrolnego, czujników, przełączników i zaworów. Sterowaniem pracą urządzeń zarządza obsługa komory normobarycznej.
 11. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty (z wyłączeniem pkt 10) można wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia sprzętu należy o usterce poinformować obsługę. Za wszelkie szkody umyślne w komorze normobarycznej odpowiadają sprawcy.
 12. Komora normobaryczna w trakcie trwania sesji jest monitorowana. Monitoring służy ochronie mienia Uzdrowiska Latoszyn  oraz korzystających z sesji klientów jak też ochronie przed ewentualnymi szkodami materialnymi i prawnymi. Zarejestrowane materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie do powyższych celów przez obsługę Uzdrowiska Latoszyn lub służby mundurowe.
 13. W razie wystąpienia potrzeby opuszczenia komory przed zakończeniem sesji w każdym przypadku najpierw należy o tym powiadomić obsługę i bezwzględnie stosować się do jej poleceń. W ostateczności wobec braku możliwości kontaktu z obsługą należy otworzyć drzwi przyciskiem awaryjnym znajdującym się na ścianie. Nieuzasadnione otwarcie drzwi i rozszczelnienie komory wiąże się z karą finansową w wysokości 2 000 zł.
 14. Podczas sesji w komorze normobarycznej dostępna jest woda RED-OX o podwyższonych parametrach, do swobodnego korzystania przez uczestników sesji. Zabrania się napełniać pojemników wodą RED-OX w celu wyniesienia jej na zewnątrz komory. Podczas sesji zaleca się spożywanie wody.
 15. Podczas sesji w komorze należy zachować ciszę w celu zapewnienia komfortu pozostałym uczestnikom. Urządzenia elektroniczne powinny zostać wyłączone lub wyciszone. Uprzejmie prosi się, aby korzystanie z własnych urządzeń elektronicznych nie powodowało immisji na rzecz pozostałych użytkowników we wspólnej przestrzeni komory normobarycznej. Telewizja dostępna w komorze może być używana wyłącznie za wspólną zgodą wszystkich użytkowników sesji.
 16. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z komory normobarycznej wyłącznie w obecności i pod opieką opiekuna prawnego.
 17. Zabrania się wprowadzania do komory normobarycznej zwierząt.
 18. Kontakt z obsługą komory możliwy jest w każdym czasie pod numerem telefonu: 575 588 626
 19. W przypadku stwierdzenia przez obsługę korzystania lub próby skorzystania z komory normobarycznej w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, niezgodnie z powszechnie akceptowanymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obsługa komory ma prawo odmówić wstępu do komory lub nakazać natychmiastowe opuszczenie komory. W takim przypadku prawo żądania zwrotu opłaty lub dokonania kolejnej rezerwacji przepada.
 20. Korzystanie z komory jest traktowane jako akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu oraz klauzuli tzw. RODO.