Regulamin Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Latoszyn

Dla ochrony zieleni, właściwości leczniczych klimatu i walorów krajobrazowych parku oraz w trosce o obiekty wprowadza się regulamin korzystania z  Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Latoszyn.

§  1.  W trosce o   zachowanie porządku, ładu, a   przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających, na terenie Parku Zdrojowego zabrania się:  

1.   Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu.  

2.   Zaśmiecania terenu parku, fontanny oraz pozostałych obiektów na terenie parku.

3.   Niszczenia i   uszkadzania budynków i budowli. 

4.   Niszczenia i   przestawiania ławek, koszy i urządzeń zabawowych. 

5.   Spożywania napojów alkoholowych oraz sprzedaży i   posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6.   Jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach z uwagi na  bezpieczeństwu innych użytkowników parku.  

7.   Wprowadzania psów.

8.   Palenia ognisk i   pozostawiania palących się przedmiotów.  

9.   Organizowania imprez bez zgody administratora.  

10. Powodowania hałasu, a   także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora. 

11.   Wnoszenia i   używania materiałów pirotechnicznych i   wybuchowych bez zgody administratora.  

12.   Umieszczania znaków, tablic, reklam bez zgody administratora.  

13.   Prowadzenia handlu obnośnego i   obwoźnego, z   wyłączeniem handlu w   trakcie imprez publicznych organizowanych przez gminę i za zgodą gminy lub administratora. 

14.   Dokarmiania zwierząt wolno żyjących, w szczególności ptaków.  

§  2.  Osoby korzystające z   Parku Zdrojowego są zobowiązane
do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.  

§  3.  Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze z   art. 54 Kodeksu wykroczeń.  

§  4.  Przestrzega się przed niebezpieczeństwem przebywania w   czasie silnego wiatru i   burzy pod  konarami lub w   sąsiedztwie starego drzewostanu.