Klauzula informacyjna RODO - REHNOWA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest REHNOWA Sp. z o.o.

Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy - Zakład Rehabilitacji Leczniczej REHNOWA

z siedzibą Pustków Osiedle 36B, 39-206 Pustków, tel. 14 6821718, e-mail: [email protected]

oddział: 39-200, Latoszyn 139A

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych przez podmiot leczniczy?

Aby objąć Państwa opieką zdrowotną musimy otrzymać: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć i datę urodzenia (w przypadku gdy brak numeru PESEL), adres oraz pokrewieństwo w przypadku zgłaszania przez członka rodziny. Możemy prosić Państwa o numer telefonu, ale nie jest nam niezbędny. Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia. Zbieramy te informacje jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacje danych podczas umawiania wizyty w naszej placówce na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim.Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.Art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ
Realizujemy Państwa prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia.Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
Kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu, poinformować o konieczności odpowiedniego przygotowania się do umówionego zabiegu.Art. 6 ust. 1 lit. B oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka okołoobsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu.Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe, spoczywają na nas również obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. Z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Komu przekazywane Państwa dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również w celu realizacji Państwa praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;
  2. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń oraz zarządzanie naszą organizacją;
  3. osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.
  4. Płatnikom usług refundowanych (w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia i inni ubezpieczyciele)
  5. Organom państwowym na ich wniosek (w szczególności sądom, prokuraturze)

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 189 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) i stanowi warunek udzielenia świadczenia. Korzystanie naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczania tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych posiadamy również ze względów rachunkowych czy podatkowych. Jeżeli poda nam Pan/Pani swój numer telefonu, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymają Państwo od nas powiadomień tą drogą np. telefonu z informacją o odwołaniu lub potwierdzeniu terminu.

Jakie mają Państwo prawa?

Zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.