Klauzula informacyjna RODO - Latoszyn Zdrój Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Latoszyn Zdrój Spółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa – Pana Bogusława Wójcik, z siedzibą: Latoszyn 139A, 39-200 Dębica, telefon: 14 627 92 80, e-mail: [email protected]

CELE PRZETWARZANIA danych osobowych oraz PODSTAWA PRAWNA przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług mogą wystąpić:

niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 b RODO). Zawierając umowę o realizację danej usługi, możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO) np. obowiązków wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych. • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 f RODO). Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, ulepszania naszych usług, dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, udzielenia odpowiedzi na reklamację, zabezpieczenia dokumentacji z danymi na czas możliwych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z prawodawstwem. • Państwa zgoda jest potrzebna w przypadku, gdy wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu lub zgoda wymagana jest do konkretnego celu. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne.

OKRES PRZETWARZANIA Państwa danych osobowych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli:

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, • w przypadku niezbędności danych do zawarcia umowy – przez czas od podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest podstawa prawna – przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumentację z danymi, • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. ( np. na czas możliwych roszczeń odszkodowawczych).

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazywane poza EOG. Dane mogą być przekazywane jedynie organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Posiadają Panu/Pani PRAWO dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Przysługuje Panu/Pani PRAWO do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani PRAWO wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem PROFILOWANIA.