określa zasady korzystania z Pijalni Uzdrowiskowej w Uzdrowisku Latoszyn

Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Pijalni Uzdrowiskowej w Uzdrowisku Latoszyn z poniższym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

Pijalnia Uzdrowiskowa jest ogólnodostępnym pomieszczeniem relaksacyjnym i stanowi integralną część Parku Zdrojowego, na którego terenie obowiązuje Regulamin Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Latoszyn.

 1. Wstęp do Pijalni Uzdrowiskowej jest wolny i dozwolony w godzinach otwarcia.
 2. Wstęp do Pijalni Uzdrowiskowej dzieci do 6 lat  dozwolony jest tylko w obecności osoby pełnoletniej.
 3. W Pijalni Uzdrowiskowej znajdują się punkty czerpania wody leczniczej oraz tablice informacyjne określające właściwości fizykochemiczne wód leczniczych, sposób dawkowania oraz wskazania do ich stosowania.
 4. Klienci zamierzający skorzystać z kuracji pitnej zobowiązani są do zapoznania się z właściwościami fizykochemicznymi wód leczniczych, sposobem dawkowania oraz wskazaniami do ich stosowania, lub powinni skonsultować się z lekarzem.
 5. Klienci zamierzający skorzystać z kuracji pitnej zobowiązani są we własnym zakresie zaopatrzyć się w naczynia jednorazowe lub czyste naczynia wielorazowe.
 6. Na terenie Pijalni Uzdrowiskowej obowiązuje całkowity zakaz:
  • wstępu osób pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających,
  • palenia tytoniu i używania środków odurzających,
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  • głośnego zachowywania się oraz zakłócania wypoczynku innych osób przebywających w Pijalni Uzdrowiskowej,
  • wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,
  • handlu bez stosownego zezwolenia.
 7. Ogólnodostępne toalety znajdują się w pomieszczeniach przyległych do Pijalni Uzdrowiskowej.
 8. Wszelkie nieprawidłowości techniczne, złe samopoczucie, urazy należy zgłaszać niezwłocznie personelowi Pijalni Uzdrowiskowej.
 9. W przypadku wyrządzenia szkód w wyposażeniu Pijalni Uzdrowiskowej powstałych z winy Klienta, koszty naprawy lub zakupu ponosi Klient. Za zniszczenie elementów wyposażenia Pijalni Uzdrowiskowej obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 10. Personel Pijalni Uzdrowiskowej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Pijalni Uzdrowiskowej.
 11. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu oraz niestosowanie się do zaleceń personelu Pijalni Uzdrowiskowej może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
 12. Korzystanie z Pijalni Uzdrowiskowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.